December 11, 2011

Fmawno leNa’vi

Tìng mikyun fte tslivam:
Kaltxì ma oeyä eylan

tse, new oe ayngaru wivìntxu ’upxaret ahì’i fte srung sivi ayngar fte tslivam. Fìtìkangkemvi ahì’i lu tskxekeng tìralpengä.

Tsari tìng mikyun

’a’awa trrkay, oel ayngar tayìng aylì’ut fìtskxekengä.

Srungìri peyä oe ’evengur te atan irayo seiyi nìtxan.


Tìoeyktìng pxelì’uä ’upxareta:
wep-tsenge ~ web site, Internetseite
uvanwem ~ contest (i.e. play-fight), Wettbewerb (d.h. Spiel-kämpfen)
lì’utseo ~ poetry (i.e. word-art), Poesie (d.h. Wort-Kunst)