October 26, 2012

Way Ikranä – Song of the Banshee

’olongokx oe mì ya
zolup piaka tawta
klltet oe tsun tsive’a
slä oeri ke lu txur mesyal

tìtxur lìyevu hu nga
ngaru lìyevu syura
rä’ä vivelek srekrra
nga fpxäkìm fìtìreynemfa


soaia oeyä oer syaw
lu oeru säfpìl alaw
new oe rivey nì’aw —
tìtxur nemfa mesyal tätxaw

tìng mikyun ngey soaiar
mìfata a syura lu ngar
sngä’i tswivayon ulte vivar
srekrra nga slayu ne smar


stawm oel smuktut oeyä
lìng yamì mokri feyä
nì’i’a mesyalit virä
fäkä fewi tewti tawä* * *

Ftxey way a plltxe ftxey way a rol ke tsranten taluna tsun aynga pive’un. Lu kop lawr slä ke omum ftxey tsat oel rayol fuke.

Syena *lì’ukìngmì a lì’uvan sunu oer nìngay ;) Ralìri tseyä pesu tsun ’en sivi?Tìoeyktìng lì’uä:
lì’ukìng ~ sentence (lit. word thread), Satz (wörtl.: Wortfaden) – Given the existence of ftxulì’u and connecting the idea of ‘making a speech’ to weaving, I quite like the idea of a ‘word thread’ now.

October 1, 2012

Tì’efuwä akeftxo…

keng uo fìwopx lu atan
keng uo kxemyo lu fya’o
keng maw tompa za’u tsawke
keng maw txon za’u rewon
keng maw tìsraw za’u fpom

awngal pelun spaw futa tìsraw ke ’i’a?
awngal pelun spaw futa tìvawm lu txur nìhawng?

ke lu kea tìvawm atanluke
ke lu kea tìrey tompaluke
ke lu kea fpom tìsrawluke

nume tìvawmta
nume yrrapta
nume tìsnaytxta
nume tìsrawta
ulte seykxel slu…Fpi smuke alu Ngawng ;) lu tsawke a fìwopxuo frakrr!