December 31, 2010

Zìsìtä ’Upxare aSyen

Kaltxì ma oeyä eylan,


fìtrr lu trr letsranten oeri… nìpxi fìtrr ftawnemkrr zìsìtä oe fpxamäkeiyìm mì *wep-tsenge alu Learnnavi.org.
Hapxìtsyìpìl kemlì’uä alu ‹ei› plltxe fra’ut, kefyak? Txantsana zìsìt a lalmeiu nìngay! Hufwa awngar sunu fwa plltxe nìlkeftang san aylì’uti nì’ul awngal kin sìk, slä krr a fko fpìl tsateri … aylì’uteri amip a nolume awngal, tsakrr tsazìsìt tsun flivä nì’aw!

Ulte ’u a lu letsranten frato: frapol ayeylanit amip solung *taka kifkey nìwotx. Nìngay, mipa eylan a tsolun oe ultxarivun ìlä sìftxavang awngeyä fìlì’fyayä alor, yawne leiu oer! Furia new oe piveng ayngar nìwotx san irayo nìtxan! Oeyä menariri ayngeyä aylì’u aysäfpìlsì piak soli sì var tìlorfpi aylì’fyayä nìwotx sìk.

Zerok oe teri ’awvea srr a nolìn sì tsole’a nì’aw… ’awvea ’upxare a pamrel soli oe… srr ahay sì lahea ayzìsìkrr. Ayfmawn, tìftxavang teri fra’upxare sì frakoren a lu mip a tolel awngal. Pxaya tute fìtxan slolu oeyä eylan ulte furia irayo si oe nìteng.

Ha set, zìsìtit amip oel rangal ayngar nìwotx. Livu ayngar fpomtokx, fpom sì tìftxavang nìlkeftang fte flivä ayuti a new aynga kem sivi.

Eywa ayngahu nìwotx ulte vivar ’ivong Na’vi!

meLì’uä tìoeyktìng:
wep-tsenge = web site, Internetseite
taka < ta + ka = from across (the whole world), aus der (ganzen Welt)

3 comments:

 1. Ma oeyä ’eylan, tì’efumì oeyä, tsaria fpi fwa ’ivong lì’fya leNa’vi krrnolekx nga fìzìsìt a ftìyem -- hufwa kxawm kem soli nì’o’ nì’aw -- ke tsun kawtu ngaru irayo sivi nìtam. Aystxeli a ngata wotx leiu txantsan nì’aw. :-)

  ReplyDelete
 2. Kaltxì ma oeyä 'eylan Stefan!
  Fwa ngal tok *wep-tsenget zìsìto lu sìltsan!
  Oe zene pivey trrmrrvay tsakrr oel tok *wep-tsenget zìsìto nìteng ;-)
  Oel fpìl futa zìsìtam flamä nìtxan! oe kamäteng **nìtxana krr hu eylan *web-tsengeyä hufwa oe zene kivä ne numtseng ulte namume lì'fyat Na'viyä nì'aw :P oe kawng skxawngsì lu :/ slä oe tsun pivlltxe nìna'vi nì'it set XD
  irayo nìtxan teri fìzìsìtam, taluna nga lu hapxì fìzìsìtä, ma Stefan! Irayo nìteng, ma frapo a lu hapxì fìzìsìtä nìteng!
  oel rangal fraporu futa flayevä nìtxan fìzìsìt nìmun!

  meLì’uä tìoeyktìng:
  **nìtxana krr = long/much time, lange/viel Zeit (Adverb)

  ReplyDelete
 3. Tì'eyng pamrelur oeyä:
  Suneiu oer fwa oeyä ayrelit ngal heykangham nang!
  "Flashforward" ke smon oer. Slä hek nìtxan nìngay. Tìlen ateng lolen Yu.E.Seymì nìteng!
  Pxaya yayo, sì pxaya fayoang(slä fayoang ke zarmup :P ayfo tolerkup paymì). Slä toktoro poltxe san ke lu 'awa 'u ateng mìkam mesìlen. sìk. Hmm kxawm. Ke omum oe.

  Tsmukan oeyä poltxe san kxawm frayayo harmahaw ulte txonmì 'olefu wew nìtxan ulte frapo tolerkup fa tìwew? sìk.
  Tsunslu, tì'efumì ngeyä srak?

  ReplyDelete