September 10, 2011

»Autumn Leaves«

’uotsyìp a ralpoleng pxiswawam…
ta tìrol alu »Autumn Leaves« nì’Ìnglìsì a txantsana Paolol Nutini rol.


ayrìk zup io kllte atxawew
ohakxa mesyokx a slu hewne sì koak
txantstew ’efu keftxo krr a ayoe kllkxem mì sìwew
na zusupa fayrìk, ke lu oer kllte äo oe

sayrìpa lrrtok, mehawnvenit yolemstokx
’ewan nìhawng fte vivingkap, slä fpìl oe, po omum
stawm oel fmawnta po rol tengkrr hereyn tsatseng
tengkrr zusupa fayrìk lerìng pxaw oe fratseng

oe ngaru tìng nari, ulte tse’a oeti
fmawnta fyape oe lu wok fìtxan
slä set lu tìfnu ulte oel stawm tìrolti
“rutxe, rä’ä tsngawvìk, ma hì’ia ’evan”

ayrìk a zup, set ftolang zivup
tsalrrtok alom, tse rolun oel nìmun
taluna nga var rivey mì menari sempuä oeyä
fayrìk a zup
fayrìk a zup nìwotx
fayrìkur a zup fìtxon nga lu

2 comments:

  1. Lor nìngay nang! Zene oe rivun tsimit ’Ìnglìsä kop! Oer ke smarmon fìtìrol vay set. Kxawm pamrelfyari tsalì’uä alu tsngawvìk natsew fko tivìng nari. ;-) Seiyi irayo, ma Tsmukan.

    ReplyDelete
  2. Irayo nìtxan, ma ’eylan!
    furia fì’u sunu ngar, oeru teya si :) tsun oeng pivängkxo ye’rìn. sivop nìzawnong!
    kxeyeyìri oel leykolatem. tsari irayo seiyi.

    ReplyDelete