October 5, 2011

Mipa tìlam fìpìlokä sì spuwina säsulìn

Ma oeyä eylan,

sìlpey oe tsnì ayngar ke lu yayayr taluna tìlam pìlokä oeyä lolatem. Fpamìl trram oel futa lu krr fte leykivatem pumit. Spuwina pum alu layon ngulsì keftxo nìhawng lamam. Nìsung, tì’efumì oeyä, teyra pamrelìl a sìn kllpa alayon aynarit tìsraw seyki, kefyak? Ha, tsat oel leykolatem.

Nìvingkap, sngä’i oe kivan’ìn lì’fyat leNgälngì nìmun. Ke omum oel teyngta pefya, slä tsari tolìng nari nìfkrr ulte mi fpìl oel futa fì’u lu lì’fya a eltur tìtxen si frato. Tseyä pam lu lor – hufwa lu keteng fìtxan ta lì’fya leNa’vi fu lahea aylì’fyao – tseyä aysäfpìl fte tivìng ralti lu keteng fìtxan, slä pxasul, tengkrr leru spuwin nìfya’o a ketsukspaw.


Ftolia oel tsalì’fyat alor pukapa zìsìto ulte tsengo, tengkrr nerong fìfya’ot, oel tìkanit tolatängep. Mì soka srr oe loleyn nì’it – pxaya lì’ut, pxaya korenti oel tswola’ slä ’a’awa ’u kop ’ì’awn. Lu mi ’o’. Awnomuma senget a saro lì’fyari fko tsun nivume sì tskxekeng sivi oel roleiun nìmun ulte mipa ’u. Natkenong tutan a’ewan a fko syaw Scott De Buitléir a mì fìlok sneyä pamrel si nìNgälngì. Lu fra’u teri fwa virä tìomumit lì’fyayä ulte fko tsun tsive’a futa keng tute a’ewan popxel tsun lì’fyari kivan’ìn sì tsulfä sivi. Pxiset tìomumìl lì’fyayä ke za’u ne oe nì’eng na Scott slä omum oel futa tsun oe ne pìlok kivä tìng nari sì inan pamrelit frakrr.


Lahea tìkenong lu reltsyìp arusikx a mì *YuTsyup a fko syaw »In the Name of the Fada« a slatsu »Tstxofa Fadayä« nìNa’vi. Nìlun, fìtstxo lu aylì’uä uvan, tsaru fko syaw »In the Name of the Father« a slu »Tstxofa Sempulä« nìNa’vi. Slä, mì lì’fya leNgälngì fada slu ngim fu txan nìNa’vi. Lu tstxo pamrelä alu á, é, í sì ó pamrelfyamì Ngälngìyä. Mì reltsyìp arusikx, tutan a fko syaw Des Bishop ulte solalew zìsìt apxevohin fmi nivume lì’fyat leNgälngì nìmun ’awa zìsìto. Lamu sneyä tìkan peu? – Fwa plltxe tsalì’fya nìftxan sìltsan na tsulfätu ulte fwa muwìntxu tsayfnesäplltxe a lu hiyìk ’o’sì fpi aystawmyu tì’i’a tsazìsìtä. Pol kop tìrolit alu »Jump around« ta *pamtseopongu alu House of Pain ralpoleng. »Léimigí thart« a slu »Spä nefä« nìNa’vi lu lekye’ung nìtxan slä nìfya’o ahiyìk. Fìrelä arusikx hapxìru atsìng tolìng nari li oe – lu lekye’ung, ’o’ sì eltur tìtxen si nìngay. Ftxey ayngal fìlì’fyat kan’ìn fuke, lu pxan fwa tìng nari.

Ayngaru prrte’ lìyevu.

tìralpeng ne ’Ìnglìsì sì Toitsye nayatsong … kxawm.


tìoeyktìng pxelì’uä:
Ngälngì (Gaeilge) ~ Irish language, Irische Sprache
YuTsyup ~ YouTube
pamtseopongu ~ (music) band, Musikgruppe

3 comments:

 1. Keran set a fìkemìl a ngal nìmun lì’fyati leNgälngì nume oet ’eykefu nitram nìtxan nang! Oe kop pole’un nìfkrr futa sngä’i nivume lì’fyati lEsperanto mì apxa numtseng alu Stänfortì. Vivar ’ivong frafnelì’fya!

  ReplyDelete
 2. I'd love to know what you just said about me! :-S

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dia duit, a Scott,

   nothing bad that much I can assure you ;)
   I named you as an example of a role model of kinds for me because you are fluent sa Ghaeilge. At the time when I wrote this I could draw many parallels between Irish and Na’vi in terms of how they are perceived in the public (if at all). I think you also wrote an inspiring blog post at the time about how to spread the knowledge of the language.

   My interest in Irish and languages in general colided there. I hope that answers your questions. If you want to know more let me know.

   Le meas (oy, my Irish is so bad again ...)

   Delete