January 15, 2012

’upxare a’awve zìsìtä amip

Kaltxì ma oeyä eylan ulte lefpoma zìsìt amip ayngaru nìwotx.

Lu oeru meylan a ke zola’u fìtsengftu, tafral, fratseng pxaw fìtsenge ke smon mefor. Ha, pole’un oel trram futa fyawìntxu mefor.
Lu tsenge a mì na’rìng a lok a tsaftu fko tsun tivìng nari ka tsray apxa. Pxoe tìran tsatsengne ulte kä nefä. Na’rìng fnu ulte hufwa ya wew lu nìtxan, tìlam a eltur mefeyä tìtxen si nìngay.

Tengkrr tsawke zerup, syolep oel fìrelit anusong:


Sìlpey oe tsnì ayngaru prrte’ livu.

4 comments:

 1. lora rel :)
  slä ke lu pxi nìtxan :P ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. irayo, ma ’eylan
   sran, lun lu fwa tsat syolep fa Phone ;)

   Delete
 2. Ma oeyä ’eylan,

  Nìngay lor leiu firel nìngay. Furia nga käteng hu meylan nìfkrr, oe ’efu nitram kop. Sän Fränsìskori nìfkrr tsun fko ivinan li futa txanyol fratrrä slu txan to trrtxon aham. Aysyulang ’a’awa fneutralä snoglä’i ’ivong. Sanga zìsìvi zera’atsu. Sìlpey oe, krro krro nga tsun moehu kiväteng pxaw fìkllpxìltu kop.

  Sämyam a ta Kälìforniya

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tstunwi, ma ’eylan.

   Oe sìlpey fìfya nìteng.

   Na fwa pamrel soli ngar, fìtseng slu txawew nìmun. Ke omum teyngta pelun. Fpamìl oel futa ke tsive’a kea herwìt fìzìsìkrr awew slä … lu fìtseng :)

   Sämyam a ta Toitslan nì’eyng

   Delete