May 28, 2012

Tìslusele sì hì’ang

Fìtrro tsawke lrrtok seiyi. Hola pìwopx tawmì nì’aw … lora yafkeyk atsyafe nìngay.

Tafral, fìha’ngir pole’un oel futa slele nìmun, alo a’awve fìzìsìtä piaka tawäo aean alunta oeti sleyku nitram. Tsakemit oel kin taluna fkol leykeratem tsenget a tsane kä frakrr fte slivele … ha, lu oeru skxom akosman a kä ne ’ora ’awsiteng hu ’eylan oeyä.

Tsole’a oel kop hì’ia hì’angit. Lamu keftxo taweyka spaw oel futa ’awa pum tsìnga tsyalä peyä latsu fwel… po fmi neto tswivayon slä ke za’u alìm. Sìlpey tsnì frawzo. Nìyol oel relit syep. Fìpo lu hì’ang ahì’i:


Lam fwa fìpo ’efatsu meyp fìtxan fwa oeri tsolun poru fyawivìntxu sìn zekwä… fìrel ke lu law fìtxan nìkeftxo. Slä, aynga tsun tsive’a fya’ot a pesawlhì’ lu poru…

Krro krro, tìngop kifkeyä oeru ro’eia nìtxan nang!

1 comment:

  1. Hì'ang akosman! Sìlpey oe tsnì peyä tsyal ke lu fwel kip paynga' nì'aw. Krra slu ukxo, hì'ang tswayayon nìftue nìmun. Mìftxele tstxo peyä nì'ìnglìsì slu dragon-fly (ikran- or toruk-hì'ang :)), kefyak?

    ReplyDelete