July 13, 2012

Cicadas

Kaltxì ma oeyä eylan,

Aynga päpayatsawm san ayhì’angìri nìmun srak? Pol so’ha hì’angit nìhawng, kefyak? sìk. Tse, pänutìng oel ayngaru futa fìkem len nìsyayvi nì’aw.

New oe ayngaru muwivìntxu säwìntxut teri ’rrtayä ayhì’hang a tsapor syaw cicada nì’Ìnglìsì fu Zikade nìToitsye.

© SGM, Tsikata angay
© SGM, Tsikata lefngap

Pxiset oe tìkangkem si framuntrr säwìntxuro a fmi wivìntxu teyngta pefya fayhì’ang fìtsap pängkxo. Kum lu ngaya tìkangkem tseoä. *Tseotul alu Edgardo Rudnitzky ngolop hì’ia ayut ahìno a nga’ fngapit, *ayut lerìn sì *hìngit lefngap. Pefya tsenge lam a fì’uri kllfro’ tseotu alu Oliver Proske. ’awsiteng fra’u tìkangkem si fte slivu tseo famä.

Tstxo fìsäwìntxuä lu Cicadas ulte aynga tsun aysäomumit tsateri rivun fìtsenge. Txo aynga nivew fivrrfen tsasäwìntxut, oeru prrte’ lìyevu. Layeiu pxan.

Aylì’uä tìoeyktìng:
tseotu ~ artist, Künstler
’u lerìn ~ paper, Papier
kìng lefngap ~ wire, Draht

2 comments:

 1. Tìkangkemvi atxansan, ma Plumps. 'Efu keftxo nì'it fwa ke tsun tsive'a tsat fa oeyä menari; tsasäwìntxu lìm nìhawng ftu kelku oeyä. Slä txo livu oeru skxom...
  Hì'ia tìpawm: *artistìri, lu awngaru lì'u alu reltseotu, kefyak?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Keftxo fwa nga ke tsun ziva’u frrfen … slä ngimpupìri tsun oe tslivam.

   Sran, ngaru tìyawr. Awngaru lu lì’u alu reltseotu slä tì’efumì oeyä lu zeya fnel *tseotuä, kefyak? Ngopyu alu Edgardo Rudnitzky lu tseotu pamä a slu nì’Ìnglìsì ‘Sound Artist’ … slä kea pamtseotu … tse, lu yayayr nì’it :P

   Delete