December 6, 2012

’Awvea Unil nìNa’vi

Ma frapo,

ketsukspaw… fteria lì’fyat leNa’vi mezìsìto ulte kawkrr ke lu oer unil nìNa’vi. Vay txonam…

Tolok oel ultxaoti a tsatsenget tok kop sutel a wäpeyn nìean fte for livu ’ur Na’viyä. ’Awpol nolìn oeti, molìn ne ’eylan ulte poltxe aylì’uot nìNa’vi a lì’uhu alu skxawng. Ke tsolun oe tslivam nìno slä nìawnomum fìlì’ut fkol omum. Am’aluke, pol fpolìl futa ke tsolun poti stivawm sì tslivam kop.

Ha, oel lolok poti, tokx eo tokx, ulte poltxe san pesur syaw nga skxawng sìk? Pol oeti nolìn sngä’i lrrtok sivi. Moe fìtsap lrrtok si.

Lolu tsaunil hasey.

Aynga fpìl fyape? Srake ayngar lamu unil a tsamì plltxe nìNa’vi? Tuteo ’awlie peng oer san txo lu fkor unil a tsamì fkol plltxe lì’fyaot tsakrr fkol fnan tsalì’fyat nìwotx sìk. Ke tsun oe spivaw tsaylì’ut nìpxi taluna keng unilmì ke ’olefängu am’ake, mi fpolängìl teri fwa ftxey tìkxey si oe fuke. Txo fkol lì’fyat fnivan, tsakrr zenke livu am’a.

Fyape aynga fpìl?

2 comments:

 1. unil nìna'vi oeru lalmu tsakrr a oe nivume nìtxan. fpìl oel futa zìsìkrr tsawkeyä mì zìsìt pxevozamkizampxevomun...
  txana krr lolu ulte komum txeleti a unilur lamu.

  ... tse... ke tslolam oel fra'ut a unilur ngeyä lolu, zene nivume nì'ul nìmun :/

  ReplyDelete
 2. Wou, txantsan kosmansì fwa ngar lameiu fìunil! Fìunilìri fmokx leiu oer nìtxan, taluna kawkrr ke lamu oer unil a tsamì plltxe nìNa’vi. :) Tse... oer lamu unil a ngola' aylì'ut leNa'vi, slä kawtu ke polängkxo nìNa'vi fìunilmì.

  Mllteie oe nìwotx tuteohu a poltxe tsaylì'ut ngar. *Setlisre* ("spätestens jetzt/by now at the latest") nga leiu tsulfätu lì'fyayä leNa'vi nìwotx! :3

  Nì'aw txele a fìunil ngola' hek oer nì'it :P Kxawm tsatxele lolu unilur ngeyä, taluna nìngay ultxa soli nga suteru a wäpoleyn nìean ;D
  Slä sìlpey oe tsnì faysute lamu tstunwi nìwotx frakrr ngar, hrh ;P

  ReplyDelete