May 31, 2014

tsyeym

Hufwe a mì ayutral
Aylì’uä pam sì ral
Tsawke a mì sa’leng
Ayvur a fkol peng
Pay a oepxaw
Ayyayo a mì saw
Ayewll a tsawl slu
Sute a oer yawne lu
Irayo tsmukur alu Kame Ayyo’koti a ta wep-tseng alu LearnNavi.org. Po oeru slantire sìlmi fte aylì’uä fìtseori pamrel sivi oe.
Irayo seiyi nìtxan.

No comments:

Post a Comment