October 12, 2014

Za’u ’awsiteng (mipa tìrol letsim)


’ekong ’ong nìk’ong
vay txon’ong ka fìtsong
’ekong ’ong nìk’ong

awnga zola’u ne fìtseng
fte ftxozä sivi ’awsiteng

lì’fya awngane za’u nì’eng
ha pivängkxo ko ’awsiteng

awnga stäparsìm ylltxepro
fte läpivawk nì’eoio

awnga nìwotx srivew ko
’ia nìftxavang mì hato

tì’o’ awngane nì’eng za’u
ayhetuwong eylanne slu
Fì’uri pamrel soli oe zìsìtkam krra lolu awngar tsawlultxa a Perlinmì. Oel holawl tsat sko way fte ultxari ftxozä sivi. Nìkeftxo awnga ke rolängol ’awsiteng kawkrr … fpìl oel futa zel pam fkilvan txantsan. Ha, set ayngaru prrte’ livu.

2 comments:

  1. Txantsana tìrol, ma Plumps! Fwa ke fmoli awnga rivol tsat mì Perlin keftxo lu nìtxan. Fa pxaya mokri fko tsivun ngivop kosmana säwìntxuti. Kxawm hayalo.

    ReplyDelete
    Replies
    1. hrh, ngay, ma ’eylan. Lìyevu kosman. :)

      Delete