July 2, 2020

Trr avolawve #pxevolatrr

Kaltxì ma frapo!

Fìtrrä tìpawm lu pesu ro’a oer ulte pelun?


Txo aynga new ivomum teri #pxevolatrr nì’ul, tìng nari fìtseng

No comments:

Post a Comment