April 7, 2011

Ultxa fte nivume

Trram, pukapa numeyu sì meharyu ultxa si mì Skxaypxe fte nivume lì’fyat leNa’vi sì pivängkxo tsateri. Lolu pongu leToitsye nì’aw ulte tì’efumì oeyä tsakem flolä.
Mi lu sute a leNa’via lì’fya alor eltur feyä tìtxen si a fì’u oeru teya si nìngay. Sìlpey oe tsnì ayoe(ng) tsìyevun vivar.
Tsakrrvay, ’ivong Na’vi.

No comments:

Post a Comment