September 8, 2012

Ma Kamuntsyìp

Ma frapo,

krro krro, lu oeru säfpìl lekye’ung … slä, fìalo ke lolu oe tute le’aw taluna ’eylanìl oeyä fpeykìl oer teri sìrol a lu tsuknume nìfyin…

Taweyka krro krro lam oer fwa awnga fmi ralpiveng sìrolit aep’ang frato … hufwa awnga fleiä, spaw oel futa lu lun teynga lumpe fkol sar sìrolit a fpi ayevi a mì aysnanumultxa lelì’fya.

Peu to tìrol a fpi ayevi lu fyin? Fyape fpìl aynga teri tìrol alu »Brother James« nì’Ìnglìsì fu »Bruder Jakob« nìToitsye fu »Frère Jacques« nìFranse?Aylì’u wayä:

ma Kamuntsyìp
ma Kamuntsyìp
mi nga hahaw srak?
mi nga hahaw srak?
tìng mikyun ayaur
tìng mikyun ayaur
’ekong ’ong
’ekong ’ong


Ayngaru prrte’ lìyevu. Rol ko!

No comments:

Post a Comment