January 2, 2016

Tìng nari ne’ìm

Fralo tsun liven fìkem anusong: fkeyä hem tsun nivui, srr tsun fkoti veykivrrìn ulte fko sngä’i fpivìl futa ’änsyema zìsìt nui nìteng.

Tsa’u lolen oer ka syena trro ahol zìsìtamä. ’Uot a loley oer molungänge nìkyawr* fkol. Tìkangkemìl oeti veykrrängìn nìtxan. Tìmweypeyti tolatängep oel … ulte fparmìl futa syay fu tìrey new oeru zoplo sivi.

Slä tsakrr oe ftang fte fpivìl… Oe fpolìl teri frayu sì fraysìlen a lolen oer fìzìsìt. Lolu oer tìsop apxa few txampay Amerikane, ultxa soli hu eylan ayawne (natkenong Karyu Pawl sì Tsan, Prrton sì sneyä muntxatan). Oe sngolä’i pamrel sivi nìmun nìtrrtrr, ulte oeyä ’awvea pukit fraporu loloneiu nì’i’a. Tsayfne’uri tseiun livu oer nrra, kefyak? Ulte tafral tsazìsìtam lu säflä.

Fì’u lu oeyä mowar: hì’ia ayuri akeltsranten*, rä’ä ’ivefu keftxo fu hì’i fu keltsranten fu teya ta am’a. Tìng nari ne’ìm ulte txo zìsìtamìl ngati tsngeykivawvìk, lrrtok seykivi, heykivangham ulte sleykivu ye, tsakrr … tsakrr loleiu sìltsana zìsìt asìltsan. Rä’ä fpìl ’uot alahe.

Ma pxeylan a pamrel soleiyi säplltxevir hama postìuo,

Ma Eana Unil, irayo nìtxan. Ayuri a yawne oer, hemìri a sunu oer fwa si, oe maweypey nìtxan … ayuri alahe, tsun livu keteng ;)

Ma Blue Elf, ngaru tìyawr kezemplltxe. Ke sweylu txo livu fkor sìkan a tsun kem sivi pxiset. Slä ayuol kin tìhusawlit ;)

Ma Enrique, ngeyä aylì’uri atsunwi irayo nìtxan!

Hayalovay.
nìkyawr ≈ wrongfully
keltsranten ≈ unimportant

3 comments:

 1. Tsatì'efu smon oer, ma tsmukan ;D :P Syay ke lu muiä frakrr, slä ngaru tìyawr, hì'ia ayu akeltsranten sì fraysì'efu tsranten nìngay. :) Kosmana fpìlfya. Ngal emzasya'u fratìfmetokit tìreyä.

  ReplyDelete
 2. Ma Plumps, sunu oer säfpìl ngeyä! Txo fkeytok 'uo a tsari lu ngaru 'ok a sunu, skxakep tsa'u ley nìfya'o-o, ftxey letsranten ftxey keltsranten. Zerok ayuti asìltsan, tswa' ayuti afe'. Le'awa tìngäzìk tsun livu fwa pe'un futa peu tsranten sì peu ke tsranten, peu lu säflä sì peu lu sänui.
  Oe fmi nivong fìsäplltxet (nìkeftxo, ke tsun ralpiveng nìNa'vi):
  Do not take life too seriously. You will never get out of it alive.

  ReplyDelete
 3. Fìsäfpìlhu oe mllte nìtxan. Tsaw tsun tsan'ivul tìreyt pxaya tuteyä.

  ReplyDelete