June 28, 2020

Trr amrrve #pxevolatrr

Kaltxì ma frapo!

Fìtrrä txele lu zun ngal firvrrfen Eywa’evengit kintrro, zel kempe si nìso’ha nìftxavangsì? Ayngaru livu prrte’.


Txo aynga new ivomum teri #pxevolatrr nì’ul, tìng nari fìtseng

No comments:

Post a Comment