June 27, 2020

Trr atsìve #pxevolatrr

Kaltxì ma frapo!

Fìtrrä txele lu aylì’u leNa’vi lu tìngäzìk ngaru? Ayngaru livu prrte’.


Txo aynga new ivomum teri #pxevolatrr nì’ul, tìng nari fìtseng

No comments:

Post a Comment