November 13, 2010

Reltsyìp a’o’

Trr lefpom, ma oeyä eylan.


fìtrr new oe ayngaru muwivìntxu ’uoti a lu hì’i sì ’o’. Tsa’ut a ngalmop hìma krro taluna tsere’a pìlokit awngeyä tsmukeyä alu Le’eylan a kem si tìnur atxantsan, tì’efumì oeyä, fte tìnusumel aysngä’iyut sleyku ’o’. Peyä *sìweyn lu txantsan ulte fwa tslam peyä ayrelit ftue lu nìtxan. Fì’u tsranten nìtxan.

Mawkrr, fpolìl oel futa ayreltsyìp awawneyn lu sìltsana fya’o fte sleykivu tìnusumet a’o’. Ha, fmeri ralpiveng reltsyìpìri awawneyn alu »Calvin and Hobbes« ta Bill Watterson. Päpatsawm aynga san pelun ngal ke muwolìntxu tsat mì Lì’fyaolo’ alu Learnnavi.org sìk? Tse, rutxe, rä’ä tslivam oet nìfya’o atsleng: »Calvin and Hobbes« suneiu oer nìtxan ulte tì’efumì oeyä, Bill Watterson lu tsulfätu tìwuseynä … peyä ayrel lu ’o’ nìtxan slä nìteng sa’ur lu pa’o atxukx. Nìlaw, nawma Pìl new hivawnu sneyä tìngopit. Tsatìkangkemvit pol warmeyn zìsìt avomun ulte ke namew kawkrr futa fkol sivar ayrelit nìfya’o ayaymak. Tafral, pol sneyä fängkxoyuru lekoren ’eykoleko tsaysuteti a samar ayrelit luke *tìtung. Ha, ke namew oe zamivunge kea hrrapit ne Lì’fyaolo’ awngeyä, hufwa fpìl oel futa ’awa rel nì’aw ke lu kawng fu kxanì.


Ha, fìtseng tsa’u lu:
© ta Bill Watterson, SGM ralpoleng
Tstxo zene livu san Kälvin sì sneyä Palukantsyìp sìk. Slä, krr a ngolop fìrelit, mi awngar ke lu fìlì’u alu sno ;)


Vurviri vurä a’änsyem: Kälvin lu ’evengan a solalew zìsìt a lu kinä fu vol. Ke lu poru kea smuk ki palukantsyìp atsleng a tsaru lu txana nikre tokxsìn. Fìswiräru Kälvin syaw Hopsì alu Hobbes nì’Ìnglìsì. *Unilsiyu lu Kälvin, tafral fpìl pol mì sneyä ronsem futa po lu nì’Ìnglìsì alu Spaceman Spiff fu ayvrrtep lu peyä karyu sì eylan mì numtseng. Nìsung, ulte fì’u lu letsranten frato, pol fpìl futa Hopsì lu rusey ulte pxìm mefo perängkxo teri ayu a lu letrrtrr sì reng – ’evenganä sìngäzìk angay. Sìpängkxo teleteri a lu txukx, txantslusam sì kanu lu sìlen a lu ’o’ frato ulte zene oe lrrtok sivi fu hivangham pxìm tsa’uteri. 
Nìkäftxo Hopsìl ke tok fìrelit nefä. Nìwä, tsatsenget sa’nokìl Kälvinä. Pole’un oel fì’ut taluna tsaw lu ftue sì letrrtrr fìtxan.


Pìlìl walmeyn fayreltsyìpit ta le’Rrta ayzìsìt *a23°-125° sì °23-°137 ulte mawkrr nì’aw fkol sterarsìm ayrelit na fì’u.

Sìlpey oe, ayngaru prrte’ livu.Aylì’uä Tìoeyktìng: (non-canonical)
tìweyn = illustration
tìtung = permission, Erlaubnis
unilsiyu = dreamer, Träumer
a23°-125° sì °23-°137 = 1985–1995

No comments:

Post a Comment