November 11, 2010

Zola’u nìprrte’

Ma oeyä eylan a tsun tslivam fì’upxaret nìwotx,

oel ayngati kameie ulte piveng ayngaru san kaltxì ulte zola’u nìprrte’ oeyä tìkangkemviro amip sìk. New oe pehem sivi fìtseng? Tse, nì’awve, oel new futa tskxekeng sivi lì’fyari leNa’vi. Nìmuve, new oe pamrel sivi teri aytele letrrtrr, ftxey mì ronsem oeyä, ftxey sìlen ’Rrtamì, ke tsranten – fu, kxawm, ayngaru layu txele a new pivängkxo ’awsiteng oehu.

Hìtxoa, fìfnetìkangkemviri oe mip lu nìtxan. Nìngay, ayskxom alahe, ke tsun oe tìkangkem sivi hu *wep-tseng fu *internet ’awsiteng ;) Ha, fì’u layu tsafnetìkangkemvi a oe naryume tengkrr fìkem seri…

Nìsung, fìkem ke zenatse livu nìNa’vi nì’aw – nìlaw, krro krro, layu prrte’ oer fwa pamrel si ’uori nì’Ìnglìsì fu nìToitsye alu oeyä lì’fya letrrtrr.

Fìfya’oro, rangal oel awngaru san aylrrtok awngar sìk! :)
Sngä’ikrr, fpolìl oel futa tsun piveng nì’it teri oe.

Suteoru smatson oe ta *wep-tseng alu Learnnavi.org. Tsatseng, oer lu tstxo alu »Plumps«, slä fìtstxo lamu mìso fìtsengemì, ha, pole’un oel tstxoti alahe alu SGM fu SteGeMue. Tìreymì angay, oeru syaw fko Stefan. Oe solalew zìsìt apxeyvopey ulte pxiset oel melì’fyat a lu le’Ìnglsìsì sì leToitsye fteria tsrayìri kllpxìltumì leToitsye a kop kelku si oe. Mì zìsìt asyen lu oe … fìzìsìtä tsatì’i’a sì tsasngä’ikrr zìsìt ahay layängu oer ’a’awa tìfmetok. Zene oe pivlltxe nìngay, txopu si nì’it.

Fì’u tolam ’awvea ’upxareri, sìlpey oe. Rutxe, piveng oer fyape aynga fpìl.

Tsakrrvay, mivakto nìzawnong.
ta Stefan

Lì’uä tìoeyktìng:
wep-tseng = the Web

3 comments:

 1. Mein Bruder, Stefan, Guten Tag und vielen Dank für dieses Blog!
  Ma oeyä tsmukan, Plumps, Trr lefpom ulte Irayo nìtxan fìpìlokìri!
  My brother, Stefan, Good day and thanks very much for this blog!

  Es ist eine ausgezeichnete Idee und ich hoffe, Sie zu sehen mehr hier zu schreiben. bis dann.
  Lu txantsana säfpìl ulte sìlpey oe, tsive'a futa nga fìtsenge pamrel sìyi nì'ul.
  It is an excellent idea and I hope to see you write more here. Until then.

  ReplyDelete
 2. Zola’a nìprrte’ ne Pìlokosìfir, ma Stefan. Furia ngal pole’un futa frapohu pängkxo fìfya nì’eng fa fìtseng, oer teya si nìtxan. Seykxel sì nitram! Tsaria ke tsun oe pamrel sivi nì’eyng nìToìtsye na lahea ayeylan, oe tsap’alute suyi. Slä oe pereiey nì’prrte’ ayteleri a kan nga livawk fìtseng ulte tsun pänutivìng futa slayu oe ’awa lrrtoksiyu a fmeri ngal fmival fìtìkangkemviri nìtut.

  ReplyDelete
 3. Ma oeyä meylan,

  mengeyä tì’eyngìri sì tstunwia aylì’uri mengaru oe seiyi irayo nìtxan!
  Sìlpey oe tsnì lìyevu oe pxaya säfpìl nì’ul zusawkrr.

  Ta Stefan ~ Plumps

  ----

  My friends,

  thank you so much for your answers and kind words.
  I hope that I will have many more ideas in the future.

  ----

  Meine Freunde,

  ich danke euch sehr für eure Antworten und nette Worte.
  Ich hoffe, daß ich zukünftig viele weitere Ideen haben werde.

  ReplyDelete