July 12, 2020

Trr amevopeyve #pxevolatrr

Kaltxì ma frapo!

Fìtrrä tìpawm lu teynga ’uope a eltur ngeyä tìtxen si?


Txo aynga new ivomum teri #pxevolatrr nì’ul, tìng nari fìtseng

July 11, 2020

Trr amevomuve #pxevolatrr

Kaltxì ma frapo!

Fìtrrä tìpawm lu teynga pezìsìkrr ngaru sunu frapo ulte pelun?


Txo aynga new ivomum teri #pxevolatrr nì’ul, tìng nari fìtseng

July 10, 2020

Trr amevolawve #pxevolatrr

Kaltxì ma frapo!

Fìtrrä tìpawm lu teynga paylì’uo leNa’vi sunu ngaru?


Txo aynga new ivomum teri #pxevolatrr nì’ul, tìng nari fìtseng

July 9, 2020

Trr amevolve #pxevolatrr

Kaltxì ma frapo!

Fìtrrä tìnvi lu sunu ngaru a pukoti, reloti arusikx fu uvanoti sliva’tsu.


Txo aynga new ivomum teri #pxevolatrr nì’ul, tìng nari fìtseng

July 8, 2020

Trr avohive #pxevolatrr

Kaltxì ma frapo!

Fìtrrä tìpawm lu teynga krra nga slolu hapxìtu lì’fyaolo’ä, tìfkeytokìri pefya?


Txo aynga new ivomum teri #pxevolatrr nì’ul, tìng nari fìtseng

July 7, 2020

Trr avofuve #pxevolatrr

Kaltxì ma frapo!

Fìtrrä tìpawm lu teynga peu yawne lu ngaru?


Txo aynga new ivomum teri #pxevolatrr nì’ul, tìng nari fìtseng

July 6, 2020

Trr avomrrve #pxevolatrr

Kaltxì ma frapo!

Fìtrrä tìnvi lu sivar lì’uti a rìmun ngal fu ke sìmar pxìm.


Kxeyeytsyìp: plltxe oe san sar oer sìk slä nìmun, sweylu fwa poltxe san sar oel sìk. Txo aynga new ivomum teri #pxevolatrr nì’ul, tìng nari fìtseng