March 5, 2011

Lahea Tìralpeng…

… tìrolä.

Mllte oe hu awngeyä ’eylan alu Talis. Kin awngal sìrolit leNa’vi nì’ul. Ftxey nìNa’vi ta sngä’ikrr nìwotx ftxey sìralpeng sìrolä le’Ìnglìsì fu lì’fyayä alahe, ke tsranten.

Tse, tsun tupe oer piveng pesìrol fì’utsyìp lu?
Lu ayngar ’awa ’en nì’aw…
krr a lu ’awsiteng oe ngahu
’eykefu oer futa lu kxuke nìmun

krr a lu ’awsiteng oe ngahu
’eykefu oer futa lu ’änsyem nìmun
krr a lu ’awsiteng oe ngahu
’eykefu oer futa lu ’ewan nìmun
krr a lu ’awsiteng oe ngahu
’eykefu oer futa rey nì’o’ nìmun
ke tsranten, lìm fu sim, yawne lu oer frakrr
ke tsranten, pam fu kem, yawne lu oer frakrr
ke tsranten, lok fuke, yawne lu oer frakrr
nga yawne lu oer frakrr
krr a lu ’awsiteng oe ngahu
’eykefu oer futa oet lonu fkol nìmun
krr a lu ’awsiteng oe ngahu
’eykefu oer futa lu nitram nìmun
ke tsranten, lìm fu sim, yawne lu oer frakrr
ke tsranten, pam fu kem, yawne lu oer frakrr
ke tsranten, lok fuke, yawne lu oer frakrr
nga yawne lu oer frakrr
nga yawne lu oeru
 Tì’efumì oeyä, tsun fko tsat rivol … slä oe ke lu rolyu asìltsan.
 Furia ’en si, etrìpa syayvi!