September 8, 2012

Ma Kamuntsyìp

Ma frapo,

krro krro, lu oeru säfpìl lekye’ung … slä, fìalo ke lolu oe tute le’aw taluna ’eylanìl oeyä fpeykìl oer teri sìrol a lu tsuknume nìfyin…

Taweyka krro krro lam oer fwa awnga fmi ralpiveng sìrolit aep’ang frato … hufwa awnga fleiä, spaw oel futa lu lun teynga lumpe fkol sar sìrolit a fpi ayevi a mì aysnanumultxa lelì’fya.

Peu to tìrol a fpi ayevi lu fyin? Fyape fpìl aynga teri tìrol alu »Brother James« nì’Ìnglìsì fu »Bruder Jakob« nìToitsye fu »Frère Jacques« nìFranse?Aylì’u wayä:

ma Kamuntsyìp
ma Kamuntsyìp
mi nga hahaw srak?
mi nga hahaw srak?
tìng mikyun ayaur
tìng mikyun ayaur
’ekong ’ong
’ekong ’ong


Ayngaru prrte’ lìyevu. Rol ko!

September 7, 2012

Yawnea Pay

pay a pxaw oe
lu hewne sì tsyafe
syo na tsyal mì ya
rikx oe kxamlä pay tsafya …
syeha si
ftang syeha sivi
tawng äo yo
tìfnu a yo’ …
– mepunit reykikx
– mehinamit reykikx
… pxaw oe lu
nulkrr kea tìfnu
lu oeru tìkin a
payä yot ska’a
nì’i’a syeha si
tsopìr teya si
fa ya a oel kin –
payä eampin