June 29, 2014

Mipa tìrey


nga hahaw nìftxan nìmwey
lamu ngäzìk fwa fpxäkìm nemfa kifkey
ngari re’o lu hì’i fìtxan
ngari mesyokx lu hì’i fìtxan
ngari syeha ’ango lu
ngari menari lu tstu
sìlpey oe,
ngeyä tìrey lefpom lìyevu


Trram, tsmukel oeyä noleiokx hì’ia ’itet ahona. Mipa tìrey a eltur oeyä tìtxen si. Hì’i fìtxan nang. Pefya…? Ke lu oeru kea aylì’u… Slä, frawzo!