May 31, 2014

tsyeym

Hufwe a mì ayutral
Aylì’uä pam sì ral
Tsawke a mì sa’leng
Ayvur a fkol peng
Pay a oepxaw
Ayyayo a mì saw
Ayewll a tsawl slu
Sute a oer yawne lu
Irayo tsmukur alu Kame Ayyo’koti a ta wep-tseng alu LearnNavi.org. Po oeru slantire sìlmi fte aylì’uä fìtseori pamrel sivi oe.
Irayo seiyi nìtxan.

Hì’ia Ftxozä…

Ayngati volingkap tsa’ul srak?

Hama postì fìpìlokä lamu pum azam! Zam! Tewti, holpxay apxa nìtxan nang!
Ke tsun oe spivaw.

New oe pivlltxe ayngaru san irayo seiyi sìk. Furia ayngal mi inan fayfamrelti, tìng aysäplltxevit, mok sìsan’ulti ulte var oeti sì lì’fyati leNa’vi slivan, oeru teya si nìngay.

Haya postìri azam, nitram nì’aw! ^^May 19, 2014

»Nemfa Na’rìng« ta Jean Hegland – »Into the Forest«

Fìpuk lu ngaya tsyeym nìfya’o a lu ep’ang fwa sla’tsu. Vurìri pamrelsiyul ngolop ’a’awa zìsìtkam slä fpìl oel futa txele lu ngay ulte mi rey. Tsal ayngaru fpeykayìl teri tìrey, kifkey sì ve’o ayuä.


rolun ro collider.com

Lu vur teri mesmuke a meforu fko syaw Nel (Nell) sì ’Iva (Eva) a kelku si hu sa’sem sneyä mì helkutsyìp a na’rìngmì alu Redwood a Californiamì. Inanyu nume nìwin teri kxitx sa’nokä sneyä säspxintalun alu cancer ulte maw hìkrr kop sempul terkup fa fekem mì na’rìng. Ha, meve ’ì’awn nì’awtu hu syuve ahol sì ayhrrap na’rìngä wrrpa a kifkeyäsì.

Nel new ftivia mì numtseng apxa alu Havard. ’Iva new slivu fyolea srewyu. ’awvea hapxìo vurä mefol kan’ìn futa fmal tìreyti letrrtrr. Nel lu tsapo a peng vurit hapxìsko puktsyìpä a sneyä tsmukel tolìng poru ’awa trr. Pum a fuktsyìpkip lu syen taluna, tengkrr inanyur peykereng, kifkey lolatem.

Tsatìlusatem larmen nìk’ong ulte tsari pehem len inanyu ke nume nìno kawkrr. Nìpxi, mefo ke omum nìno nìteng. Nì’aw hì’ia aysrungtsyìpit ahol tolìng fkol vurmì. Momì ahì’i alu kelkutsyìp a na’rìngmì inanyu tsun ’en sivi teri fwa kempe len wrrpa na’rìngä tsraymì apxa sì tsawnuä. Sngä’i fa syura ke zo nì’ul’ul vaykrr ’ìp nìwotx. Ulte syena alo a soaia kä tsrayne, lam fwa ke fkeytok kea tìeyktan nulkrr, kea horen sì kea ve’o.

Txampxìri fìvurä tsamesmuke zene väpivewng fìtsap nì’awtu. Lu ngian ’evan alu ’Ilay (Eli) a sunu Nelur nìtxan. Lu poanur (meka?) säsìlpey a lahea hapxì kllpxìltuä sngä’i tsan’ivul. Po new mesmukehu ’awsiteng sivop tsrayne alu Boston. Slä txokefyaw meve ’ì’awn nì’awtu … stum ne tì’i’a. Taweyka len kemo a *hrrap sleykìyu mefoti sì maweya tìreyti a mì na’rìng.

Slä tsari ke payeng ayngar oel.

Fìvurìl ngop aysäfpìlti a lu stxong. Ke lu nìpxi teri teynga pefya ve’o kifkeyä ’oli’a ki pefya sute a tsamì latem. Peu tsranten nìngay? Pesu tsun livu mal fkoru nìngay? Peut awngal omum teri kifkey tìreysì a awngapxaw nìngay? Natkenong, krra tsasyuve meveyä nän, zene nivume teri na’rìng sì ayewll. Zene nivume teri pewll lu tsukyom, lu ketsukyom fte emrivey. Tsal fkoru fpeykìl ftxey awnga tsirvun emrivey mì hifkeyo a luke syura, luke eltu lefngap, luke spulmokri, luke fmawn *ulte fìfya nìtut fuke. Lu ngäzìk ulte ke lu oer yea tì’eyng aye.


Tìoeyktìng Aylì’uä:
hrrap sleyku ~ produce danger, endanger; in Gefahr bringen, gefährden (after the model of txopu sleyku)
ulte fìfya nìtut ~ and so on; und so weiter


≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

This book is a real gem in a way that is difficult to describe. The author wrote it several years ago but I think that the topic is real and still alive. It will make you think about life, the world, and the order of things.

It’s the story of two sisters, Nell and Eva, who live with their parents in a little house in the Redwood forest of California. Quickly the reader learns about the death of their mother from cancer and shortly thereafter their father dies in an accident in the forest as well. So, the two girls are on their own with little food and the dangers of the forest and the outside world.

Nell wants to study at Havard. Eva wants to become a ballet dancer. For the first part of the story both concentrate on maintaining a normal life. Nell is the one who tells the story as part of a notebook that her sister gave her one day. One of the last notebooks because, as the reader is told, the world has changed.

That change happened slowly and the reader never exactly learns what happened. In fact, the two don’t know exactly either. Only a few little hints are given in the story. In the little space of the house in the forest the reader can guess about what happens outside of the forest in the city and beyond. It starts with the electricity not working until it disappears completely. And the last time the family goes to the city, it seems that there is no leadership anymore, no rules and no order.

For the most part of the story the two sisters have to take care for each other on their own. There is, however, a boy Eli whom Nell likes a lot. He has the (empty?) hope that another part of the country starts to get better again. He wants to go to Boston with the sisters. But otherwise the girls are on their own … almost to the end. Because something happens that will endanger their quiet life in the forest.

But I won’t tell you about that.

This story creates strange, unfamiliar ideas. It’s not exactly about how the order of the world ended but rather how people in it change. What is truely important? Whom can you really trust? What do we really know about the world and life around us? For example, as the their food runs out, they have to learn about the forest and the plants. They have to learn which plants are edible and which aren’t in order to survive. It makes you think whether we could survive in a world without energy, PCs, mobile phones, news and so on. It’s difficult and I don’t have a truely satisfying answer.


May 16, 2014

»Aysokx Asang« ta Isaac Marion

R lu tusìrana *kerusey. Tstxori sneyä ke lu poru kea ’ok. Po ponguhu kelku si mì senge a nga’ *ayyayot lefngap. Krro krro, fo ’efu ohakx. Tsakrr fo tìran tsrayne apxa fte tivaron ayeltut ayruseyä, taluna tsat fol yom fte tìreyìri ziverok.

Tengkrr teraron, tutanìl alu R ultxarun ’evenget alu Tsyuli (Julie). R poeru tìhawnu si ulte zamunge tsatsenge kelkune. Nì’awve, Tsyulit txopu sleyku pol, slä nìk’ong mefo sngä’i pivängkxo ulte Tsyuli nume teri tusìrana ayherusey. Nìran, zeya tusìrana fnekeruseyìri alu aysnatxärem fo txopu si.

Lu tutanur alu R skxom a *smonslu Tsyuli poru taluna mi lu poru ’it eltuä ’eylanä peyä. Tsafa po tsun rivey tsraymì rofa Tsyuli nì’it; nivume teri sute reyfyasì ulte nì’i’a tsun tsäpive’a. Tsìk pol tslam teyngta pelun sutel fpìl futa po sì eylan lu vrrtep. Tsìk R ke new yivom ayeltut nulkrr taluna tsakem tsirvun tìsraw seykivi Tsyulit. Nìk’ong po latem ulte po smon Tsyuliru nì’ul’ul. Nìsyen, tsunslu srak? Srake tsun livu txepvi tìyawnä a mìkam mefo?


rolun ro “teenfictionbooks.files.wordpress.com”

Slä srekrra R tsun pivllngay san nga yawne lu oer sìk, Tsyuli hum fte tivätxaw tsrayne sneyä. R new livatem ulte nong. Srake tsìyevun po fpxiväkìm tsraynemfa fte wivìntxu lahea suter futa po lolatem (nìpxi, tìrusana frakerusey nìwotx) sre fwa sempul Tsyuliyä new ’iveko sì skiva’a frakeruseyti aysnatxäremitsì?

Aynga tolatsìng nari relur arusikx a fkol ngolop tsapamrelta mezìsìtkam. Ulte vur sì tì’i’a smolatson ayngar slä lu keteng nì’it mì fuk. Ha, ayngaru prrte’ lìyevu krra aynga fpxäkìm eltunemfa tìrusana keruseyoä…


Aylì’uä Tìoeyktìng:
tusìrana kerusey ~ walking dead, zombie; laufende Tote, Zombie
ayyayo lefngap ~ metal birds, (aero)plane; metallische Vögel, Flugzeug
smonslu ~ get to know; kennenlernen